-

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.

Λαμβνοντας υπψη :

 1. Τη Νομοθεσα που διπει τη λειτουργα της ΝΩΣΗΣ και τις σχετικς Διατξεις του Αστικο κδικα,
 2. Το, απ25/5/2017 γγραφο της ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε., με θμα «Αποδοχ Υλοποησης του εγκριθντος χρηματοδοτομενου Σχεδου κινητικτητας KA1 VET με Ττλο: OENOVATIVE. Networking current trends and activities in wine tourism και κωδ: 2017-1-EL01-KA102-035596, ΚΑ1 , VET
 3. Την απ 21/9/2017 υπογραφεσα σμβαση επιχοργησης του σχεδου, μεταξ του ΙΚΥ και της ENOAKE .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ – ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κθε ενδιαφερμενο ταξιδιωτικ γραφεο για την Υποβολ σφραγισμνης προσφορς, για την ανθεση εργασας, που αφορ στις δαπνες ταξιδιο κατρτισης στο BORDEAUX Γαλλας για 10 συμμετχοντες- οινοποιος, στο πλασιο της υλοποησης του προγρμματος Erasmus+ KA1, VET, σχδιο με ττλο OENOVATIVE. Networking current trends and activities in wine tourism και κωδ ργου 2017-1-EL01-KA102-035596.

Το αντικεμενο της, προς ανθεση, υπηρεσας αφορ δκα (10) συμμετχοντες, που στο πλασιο της υλοποησης του ανωτρω σχεδου κινητικτητας επαγγελματικς κατρτισης, πρκειται να ταξιδψουν στο BORDEAUX Γαλλας τη χρονικ περοδο 22-28/4/2018(6 νχτες, 7 ημρες). Συγκεκριμνα αφορ:

1.Στην κδοση αεροπορικν εισιτηρων μετ επιστροφς για τη μετακνηση απ  Αεροδρμιο Ελευθριος Βενιζλος και προς το Bordeaux.(Απευθεας πτση με ανταπκριση). Αναχρηση 22/4/2018 απ Αθνα προς Μπορντ / Επιστροφ  28/4/2018 απ Μπορντ προς Αθνα), με μγιστο προπολογισμ 3.600 ευρ, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχν λοιπν επιβαρνσεων (πχ φροι αεροδρομων κλπ)

 1. Στη Διαμον σε ξενοδοχεο 34 αστρων (απαρατητη η ιστοσελδα του προσφερμενου ξενοδοχεου) με πρωιν, σε δκλινα, κεντρικ σε απσταση το αντερο 10 λεπτν (6 Διανυκτερεσεις) απ το κντρο της Πλης, σε μα πολιτιστικ επσκεψη με ξενγηση, στην ημερσια διατροφ(ετε στο ξενοδοχεο διαμονς ετε σε εστιατριο της πλης) με μγιστο προπολογισμ 5.490 ευρ, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχν λοιπν επιβαρνσεων (πχ φροι ξενοδοχεου κλπ).

             Η ανθεση εργασας, για το ταξδι κατρτισης, θα γνει με απφαση του Δ.Σ. κατπιν εισγησης της Συσταθεσας τριμελος Επιτροπς αξιολγησης, με κριτριο τη συμφερτερη προσφορ(οικονομικτερη και ποιοτικτερη). Το ταξιδιωτικ γραφεο που θα επιλεγε,  θα υπογρψει σμβαση με την ΕΝΟΑΚΕ.

Τα ενδιαφερμενα ταξιδιωτικ γραφεα, που πρπει να εναι αναγνωρισμνα φυσικ νομικ πρσωπα, νμιμα λειτουργοντα καθ’ λα, να μπορον να αναλβουν την συγκεκριμνη υπηρεσα και να εναι εγγεγραμμνα στο οικεο Επιμελητριο Επαγγελματικ οργνωση, καλονται να υποβλουν την Προσφορ τους, εντς Προθεσμας επτ (7) ημερολογιακν ημερν απ την ανρτηση της παροσης στην ιστοσελδα(blog) της ΕΝΟΑΚΕ, τοι απ 7/12/2017- 14/12/2017 στις 14:00 μμ. (λξη παραλαβς των προσφορν).

Τα φυσικ νομικ πρσωπα οφελουν να αποστελλουν με email, μαζ με την προσφορ τους και τα εξς δικαιολογητικ :

 1. Πιστοποιητικ για νμιμη χρση του οικεου Επιμελητηρου, λλης Επαγγελματικς οργνωσης Γ.Ε.ΜΗ, με το οποο θα πιστοποιεται η εγγραφ σε αυτ και θα χει εκδοθε το πολ ξι (3) μνες πριν την κατθεση της προσφορς(θα εναι σε ισχ σε κθε περπτωση),
 2. Υπεθυνη Δλωση, με το γνσιο της υπογραφς του νομμου εκπροσπου, με την οποα να δηλνεται τι :
  • δεν χουν καταδικαστε για αδκημα σχετικ με την σκηση της επαγγελματικς τους δραστηριτητας,
  • δεν τελον σε πτχευση, εκκαθριση, αναγκαστικ διαχεριση, πτωχευτικ συμβιβασμ λλη ανλογη κατσταση και
  • δεν τελον υπ διαδικασα κρυξης σε πτχευση, κδοση αναγκαστικς εκκαθρισης, αναγκαστικς διαχερισης, πτωχευτικο συμβιβασμο υπ λλη ανλογη διαδικασα,

3.Πιστοποιητικ που εκδδονται απ αρμδια κατ περπτωση Αρχ, απ τα οποα να προκπτει τι κατ την ημερομηνα υποβολς της προσφορς, ο Υποψφιος «Ανδοχος» εναι ενμερος ως προς τις υποχρεσεις του που αφορον τις εισφορς κοινωνικς ασφλισης (κριας, επικουρικς, ασφαλιστικς ενημερτητας για το προσωπικ) και ως προς τις φορολογικς υποχρεσεις του(φορολογικ και ασφαλιστικ ενημερτητα για συμμετοχ σε διαγωνισμ). Σε περπτωση επιλογς θα πρπει να προσκομιστε και φορολογικ ενημερτητα για εσπραξη απ φορες της Κεντρικς Διοκησης χωρς παρακρτηση.

Δεκτς γνονται μνο οι εμπρθεσμες προσφορς. Σε αντθετη περπτωση απορρπτεται η προσφορ. Η Προσφορ θα πρωτοκολλεται εν το επιλεγν γραφεο οφελει να προσκομσει τα πρωττυπα γγραφα, εντς 3 ημερν απ την ειδοποησ του.

Οι ενδιαφερμενοι μπορον να ενημερνονται σχετικ απ τον ΓΓ κ. Νικλαο Ζαχαρα και  απ την υπεθυνη επικοινωνας του  Σχεδου κα Κλεοπτρα Τριανταφλλου(τηλ. 6936528389).

Η Παροσα θα αναρτηθε στην ιστοσελδα της ΕΝΟΑΚΕ http://www.enoake.gr/

Επσης η ΕΝ.Α.Κ.Ε. ανακοιννει - προσκαλε κθε ενδιαφερμενο Ασφαλιστικ γραφεο για την Υποβολ σφραγισμνης προσφορς, για την ανθεση εργασας, που αφορ στις δαπνες ασφλισης για 10 συμμετχοντες, στο πλασιο της υλοποησης του Σχεδου με ττλο “ΟΕΝΟVATIVE. Networking current trends and activities in wine tourism”και ΚΩΔ: 2017-1-ΕL01-KA102-035596».

Το αντικεμενο της υπηρεσας αφορ δκα (10) συμμετχοντες, που στο πλασιο της υλοποησης του ανωτρω προγρμματος Εrasmus+, KA1, VET,  πρκειται να ταξιδψουν για επαγγελματικ κατρτιση στη Γαλλα(Μπορντ) τη χρονικ περοδο 22-28/4/2018. Συγκεκριμνα αφορ:

 1. την ομαδικ ασφλιση των 10 συμμετεχντων, κατ τη διρκεια του υλοποιομενου σχεδου επαγγελματικς κατρτισης (ασφαλιστρια συμβλαια για αστικ ευθνη, υγεα, ατχημα, επαναπατρισμο σωρο εξαιτας θαντου).

με μγιστο προπολογισμ  350 ευρ συνολικ, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχν λοιπν επιβαρνσεων.

             Η ανθεση εργασας, θα γνει με απφαση του Δ.Σ. κατπιν   εισγησης της Συσταθεσας τριμελος Επιτροπς αξιολγησης, με κριτριο τη συμφερτερη προσφορ(οικονομικτερη και ποιοτικτερη). Το ασφαλιστικ γραφεο που θα επιλεγε, θα υπογρψει σμβαση με την ΕΝΟΑΚΕ.

Τα ενδιαφερμενα ασφαλιστικ γραφεα, που πρπει να εναι αναγνωρισμνα φυσικ νομικ πρσωπα, νμιμα λειτουργοντα καθ’ λα, να μπορον να αναλβουν την συγκεκριμνη υπηρεσα και να εναι εγγεγραμμνα στο οικεο Επιμελητριο Επαγγελματικ οργνωση, καλονται να αποστελλουν με email  την Προσφορ τους, εντς Προθεσμας επτ (7) ημερν απ την ανρτηση της παροσης στην ιστοσελδα(blog) της ΕΝΟΑΚΕ, τοι απ 7-14/12/2017 και ρα 14:00 μμ. (λξη παραλαβς των προσφορν).

Τα φυσικ νομικ πρσωπα οφελουν να προσκομσουν σε σφραγισμνο φκελο, μαζ με την προσφορ τους και τα εξς δικαιολογητικ :

 1. Πιστοποιητικ για νμιμη χρση του οικεου Επιμελητηρου Επαγγελματικς οργνωσης με το οποο θα πιστοποιεται η εγγραφ σε αυτ και θα χει εκδοθε το πολ ξι (3) μνες πριν την κατθεση της προσφορς,
 2. Υπεθυνη Δλωση ,με το γνσιο της υπογραφς, με την οποα να δηλνεται τι :
  • δεν χουν καταδικαστε για αδκημα σχετικ με την σκηση της επαγγελματικς τους δραστηριτητας,
  • δεν τελον σε πτχευση, εκκαθριση, αναγκαστικ διαχεριση, πτωχευτικ συμβιβασμ λλη ανλογη κατσταση και
  • δεν τελον υπ διαδικασα κρυξης σε πτχευση, κδοση αναγκαστικς εκκαθρισης, αναγκαστικς διαχερισης, πτωχευτικο συμβιβασμο υπ λλη ανλογη διαδικασα,

3.Πιστοποιητικ που εκδδονται απ αρμδια κατ περπτωση Αρχ, απ τα οποα να προκπτει τι κατ την ημερομηνα υποβολς της προσφορς, ο Υποψφιος «Ανδοχος» εναι ενμερος ως προς τις υποχρεσεις του που αφορον τις εισφορς κοινωνικς ασφλισης (κριας, επικουρικς, ασφαλιστικς για το προσωπικ) και ως προς τις φορολογικς υποχρεσεις του.

Δεκτς γνονται μνο οι εμπρθεσμες προσφορς. Σε αντθετη περπτωση απορρπτεται η προσφορ. Η Προσφορ θα πρωτοκολλεται.

 

Η προσκμιση λων των παραπνω κατ’ ελχιστον αναγραφμενων περιεχμενων Φακλου της Προσφορς απ κθε ενδιαφερμενο, εναι υποχρεωτικ.

Οι ενδιαφερμενοι μπορον να ενημερνονται σχετικ απ τον ΓΓ κ. Νικλαο Ζαχαρα απ την υπεθυνη επικοινωνας του Σχεδου κα Κλεοπτρα Τριανταφλλου, στο τηλ. 6936528389.

Η Παροσα θα αναρτηθε στην ιστοσελδα της ΕΝΟΑΚΕ http://www.enoake.gr/ .

Για επιπλον πληροφορες :

http://enoake.gr/uplds/23_21_prosklisi_taxidia.docx

http://enoake.gr/uplds/22_prosklisi_asfal.docx

 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΑΚΕ

                                 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

site .


E-mail: info@enoake.gr


& Web Ideas