ΟινοΚεντρικά
τα Μεγάλα Κρασιά των Βουνών


Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Δαπάνες Ασφάλισης Κινητικότητας Κατάρτισης

  

 

         ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.

 

Πληροφορίες : Νικ. Ζαχαρίας, Γ.Γ.  ΕΝΟΑΚΕ

Ταχ. Δ/νση : Αταλάντη, Κτημα ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

Τηλ:     6932664333

e – mail : nikos.zacharias@icloud.com

 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 5/3/2020

Αρ. Πρωτ.:  …../2020

 

 

 

 ΕΡΓΑΣΙΑ:

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

 

 

ΚΩΔ. ΣΧΕΔΙΟΥ:   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ( Logrono/Spain)

 

 ΤΕRRACLIMA. TERRoir Adaptation in CLIMAte change”

 

    2019-1-EL01-KA102-060965

ΤΟΜΕΑΣ:

 

ΔΡΑΣΗ ΚΑ1:

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

«ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Erasmus+:

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

 

 350 ΕΥΡΩ  ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

 

             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Τη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της ΈΝΩΣΗΣ και τις σχετικές Διατάξεις του Αστικού κώδικα,
 2. Την από 26/7/2019 υπογραφείσα σύμβαση επιχορήγησης του σχεδίου, μεταξύ του ΙΚΥ και της ENOAKE .

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ – ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο Ασφαλιστικό γραφείο για την yποβολή προσφοράς, για την ανάθεση εργασίας, που αφορά στις δαπάνες ασφάλισης για 10 συμμετέχοντες, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου με τίτλο ΤΕRRACLIMA. TERRoir Adaptation in CLIMAte change” με κωδ έργου:  2019-1-EL01-KA102-060965.

Το αντικείμενο της υπηρεσίας, αφορά δέκα (10) συμμετέχοντες, που στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος Εrasmus+, KA1, VET,  πρόκειται να ταξιδέψουν για επαγγελματική κατάρτιση στο Logrono /Spain τη χρονική περίοδο 3-9/5/2020. Συγκεκριμένα αφορά:

 1. την ομαδική ασφάλιση των 10 συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια του υλοποιούμενου σχεδίου επαγγελματικής κατάρτισης (ασφαλιστήρια συμβόλαια για, υγεία-ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή περίθαλψη, θάνατο, ατύχημα, επαναπατρισμού σωρού εξαιτίας θανάτου) και
 2.  το συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

με μέγιστο προϋπολογισμό  350 ευρώ συνολικά, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων.

           Η ανάθεση εργασίας, θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν   εισήγησης της Συσταθείσας τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά(οικονομικότερη και ποιοτικότερη). Το ασφαλιστικό γραφείο που θα επιλεγεί, θα υπογράψει σύμβαση με την ΕΝΟΑΚΕ.

Τα ενδιαφερόμενα ασφαλιστικά γραφεία, που πρέπει να είναι αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νόμιμα λειτουργούντα καθ’ όλα, να μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη υπηρεσία και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση, καλούνται να αποστείλλουν με email  την Προσφορά τους, εντός Προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα(blog) της ΕΝΟΑΚΕ, ήτοι από 5/3-11/3/2020 και ώρα 14:00 μμ. (λήξη παραλαβής των προσφορών)..

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν να επισυνάψουν, μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Πιστοποιητικό για νόμιμη χρήση του οικείου Επιμελητηρίου ή Επαγγελματικής οργάνωσης με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (3) μήνες πριν την κατάθεση της προσφοράς,
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ,με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται ότι :
  • δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
  • δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
  • δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοση αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,

3.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ο Υποψήφιος «Ανάδοχος» είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας, επικουρικής, ασφαλιστικής για το προσωπικό) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, για συμμετοχή σε διαγωνισμό.

Δεκτές γίνονται μόνο οι εμπρόθεσμες προσφορές στο email: info@enoake.gr . Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η προσφορά. Η Προσφορά θα πρωτοκολλείται.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από τον ΓΓ κ. Νικόλαο Ζαχαρία ή από την υπεύθυνη επικοινωνίας του Σχεδίου κα Κλεοπάτρα Τριανταφύλλου, στο τηλ. 6936528389.

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝΟΑΚΕ http://www.enoake.gr/ .

 

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΑΚΕ

                                         Mούντριχας Απόστολος

 

Το site βρίσκεται υπό κατασκευή.


E-mail: info@enoake.gr


Κατασκευή & Φιλοξενία Web Ideas